AZELIS GROUP

BRU:AZE.BL, BE0974400328
23,900 17:35
+0,160 (+0,67%)

Kerncijfers

  2021
Omzet (mln.) 2.835,77
EBITDA (mln.) 267,19
Bedrijfs resultaat (mln.) 207,81
Resultaat voor belasting (mln.) 120,20
Netto winst (mln.) 70,23
Winst per aandeel 0,29
Koers winst verhouding 86,98
Dividend per aandeel 0,03
Dividend rendement 0,12%

Balans (mln.)

  20212022
Materiële activa 118,59
Immateriële activa 2.807,52
Financiële activa 0,18
Vaste activa 2.938,13
Voorraden 467,47
Debiteuren 375,59
Overige vorderingen 4,43
Liquide middelen 141,29
Vlottende activa 1.043,67
Totaal activa 3.981,80
Gewoon kapitaal 2.227,55
Preferent kapitaal -3.617,02
Aandeel van derden 23,79
Langlopende schulden 1.052,03
Kortlopende schulden 678,43
Totaal passiva 3.981,80

Overige Data

  20212022
Aantal werknemers 3.177
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 233.850
Cashflow per aandeel 0,38
Intrinsieke waarde per aandeel 9,50
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,66
Rendement eigen vermogen (%) 3,15
Koers einde boekjaar 25,2326,52