Solvay « Terug naar discussie overzicht

Forum Solvay geopend

351 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » | Laatste
voda
1
Dit persbericht is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument voor de doeleinden van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de "Prospectusverordening") of Verordening (EU) 2017/1129 zoals die deel uitmaakt van het nationaal recht van het Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018, zoals gewijzigd (de "VK Prospectusverordening"), en de toewijzing van aandelen van Syensqo aan Solvay's aandeelhouders als onderdeel van de geplande Partiële Splitsing zal naar verwachting plaatsvinden in omstandigheden die geen "aanbieding aan het publiek" vormen in de zin van de Prospectusverordening of de VK Prospectusverordening.

U dient het Prospectus voorbereid door de Vennootschap voor doeleinden van de notering en de toelating van haar aandelen tot de handel op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs (de "Toelating") te lezen. De goedkeuring van het Prospectus door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten mag niet worden opgevat als een aanprijzing van de aandelen van de Vennootschap die tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten zouden worden toegelaten.

Elke potentiële belegger dient zijn belegging uitsluitend uit te voeren op basis van informatie die deel uitmaakt van het Prospectus. Potentiële beleggers dienen het Prospectus te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om de potentiële risico's en voordelen in verband met de beslissing om in de aandelen van de Vennootschap te beleggen volledig te begrijpen.

Disclaimer

Dit persbericht dient enkel ter informatie en is niet bedoeld als, of vormt geen, aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of aankoop van, of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op, enige effecten van de Vennootschap of Solvay, enig deel van de hierin beschreven activiteiten of activa, of enige andere belangen of het vragen om enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de hierin beschreven transacties of anderszins, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met toepasselijke wetgeving. Dit persbericht mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbeveling aan de lezer ervan.

De effecten van de Vennootschap zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en noch Solvay noch de Vennootschap hebben de intentie om een openbaar aanbod van effecten te doen in de Verenigde Staten.

De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn en personen die in het bezit komen van enig document of enige andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van een dergelijk jurisdictie inhouden.

Dit persbericht is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, waarbij deze personen vallen onder de definitie van "beleggingsprofessionals" (investment professionals) uit Artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Financial Promotion Order") of (ii) personen zijn die vallen onder Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of (iii) andere personen zijn aan wie rechtmatig een uitnodiging of aansporing om een beleggingsactiviteit te verrichten (in de zin van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) mag worden gecommuniceerd of mag worden laten gecommuniceerd (al deze personen samen, "relevante personen" genoemd). Dit persbericht is alleen gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen op basis hiervan niet handelen noch hierop vertrouwen.

De Vennootschap, Solvay of een van hun verbonden vennootschappen, aandeelhouders, bestuurders, adviseurs, werknemers en vertegenwoordigers of eender welke andere persoon geven geen enkele verklaring of waarborg of verbintenis, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot, en er mag geen vertrouwen worden gesteld in, de getrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid van het persbericht of de meningen die erin zijn vervat of enige andere verklaring die wordt gedaan of waarvan wordt beweerd dat ze wordt gedaan in verband met de Vennootschap of Solvay, voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige investeringsoverwegingen. Geen enkele verantwoordelijkheid, verplichting of aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad, overeenkomst of anderszins, wordt of zal worden aanvaard door de Vennootschap, Solvay of een van hun verbonden vennootschappen, aandeelhouders, bestuurders, adviseurs, werknemers en respectieve vertegenwoordigers of enige andere personen voor enig verlies, enige kost of enige schade, ongeacht hoe deze ontstaat, voortvloeiend uit enig gebruik van het persbericht, of voor informatie of meningen of voor eventuele fouten, weglatingen of onjuiste verklaringen daarin of anderszins in verband daarmee.

Over Syensqo

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000.

Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

Meer informatie op ww.syensqo.com/en/investors/spinoff. www.globenewswire.com/Tracker?data=xJ...

Contacten

Media relations Investor relations
Nathalie van Ypersele Jodi Allen
+32 478 20 10 62 +1 609 860 4608
Perrine Marchal Sherief Bakr
+32 478 32 62 72 +44 7920 575 989
Laetitia Schreiber Bisser Alexandrov
+32 487 74 38 07 +33 6 07 63 52 80
media.relations@solvay.com Imtiyaz Lokhandwala
+1 609 860 3959
investor.relations@solvay.com
--------------------------- ------------------------------

E-mails en websites blijven tot de splitsing onder het Solvay-domein - met uitzondering van de website van Syensqo (www.syensqo.com/en/investors/spinoff)

Bijlage

-- 20231115 Syensqo_Supplement Registration_NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: Aandeelhouders steunen massaal de oprichting van twee onafhankelijke bedrijven - Solvay en Syensqo

Persbericht

Gereguleerde informatie

Aandeelhouders steunen massaal de oprichting van twee onafhankelijke bedrijven - Solvay en Syensqo

Brussel, 8 december 2023, 14.30 CET

Solvay nv hield zijn Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering in Brussel met een record deelname aan aandeelhouders. Die keurden alle voorgestelde resoluties goed. Ook de splitsing van Solvay in twee onafhankelijke bedrijven, het nieuwe Solvay en Syensqo, kreeg groen licht en zal effectief worden om middernacht.

Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur, sprak over een historisch moment dat vandaag op de vergadering werd bekrachtigd: "Dit moment is hét hoogtepunt van de grondige reorganisatie die Solvay de afgelopen jaren heeft ondergaan onder leiding van CEO Dr. Ilham Kadri. Het project om twee nieuwe sectorkampioenen op te richten begon 18 maanden geleden. De realisatie hiervan is het directe resultaat van de toewijding en het harde werk van onze teams die consequent sterke resultaten konden voorleggen aan onze stakeholders. Beide bedrijven gaan onafhankelijk verder. Hun mooie balansen zullen hun toekomstige groei ondersteunen.

In een wereld van voortdurende verandering is een status-quo nooit een optie. Aangezien de G.R.O.W.-strategie haar doelstellingen eerder dan gepland behaalde, nam de Raad van Bestuur de moedige stap om de volgende fase van de transformatie in het 160-jarig bestaan van Solvay in te zetten. Deze transformatie zal onze strategische focus aanscherpen, nieuwe groeikansen bieden en ons in staat stellen om kapitaal efficiënter in te zetten. Op die manier leggen we een nog sterkere basis voor de toekomst.

"Ik wil onze aandeelhouders en bestuurders oprecht bedanken voor hun vertrouwen en overweldigende steun in dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van Solvay. Eveneens een woord van dank aan onze teams die dit mee hebben gerealiseerd. Ik ben heel blij Syensqo te mogen leiden in de verkenningstocht naar nieuwe grenzen, het creëren van de chemie en technologieën die nodig zijn om de mensheid vooruit te helpen en de groei van ons bedrijf te versnellen. Ik wens Philippe Kehren veel succes in zijn nieuwe rol bij Solvay. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij de winstgevendheid zal maximaliseren en sterke kasstromen en rendement zal behouden," aldus Dr. Ilham Kadri, CEO van Solvay.

Details over de stemmingen en de presentaties van Voorzitter Nicolas Boël en CEO Dr. Ilham Kadri zijn beschikbaar in de Investor Relations sectie www.globenewswire.com/Tracker?data=G6... van Solvay's website.

De notering van Syensqo op Euronext Brussel en Euronext Parijs (onder de ticker SYENS) zal ingaan bij de opening van de markt om 9u00 (CET) op maandag 11 december 2023.

Belangrijke juridische informatie

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of aankoop van, of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op enige effecten van Solvay of Syensqo SA/NV ("Syensqo"), enig deel van de hierin beschreven activiteiten of activa, of enige andere belangen of het vragen om enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de hierin beschreven transacties of anderszins, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met de toepasselijke wetgeving. Dit persbericht mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbeveling aan de lezer ervan.

Dit persbericht is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de "Prospectusverordening"), en de toewijzing van aandelen van Syensqo aan de aandeelhouders van Solvay als onderdeel van de voorgenomen gedeeltelijke splitsing van Solvay zal plaatsvinden in omstandigheden die geen "aanbieding van effecten aan het publiek" vormen in de zin van de Prospectusverordening. Syensqo heeft een prospectus opgesteld met het oog op de toelating tot de handel van de aandelen van Syensqo op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs in verband met de voorgenomen partiële splitsing van Solvay. De samenstellende delen van het prospectus (d.w.z. het registratiedocument en een aanvulling daarbij, de verrichtingsnota en de samenvatting van het prospectus) zijn gratis beschikbaar voor beleggers op de websites van Syensqo (www.syensqo.com/en/investors/spinoff) en van Solvay (www.solvay.com) en op de maatschappelijke zetel van Syensqo, Raketstraat 98, 1130 Brussel, België. De goedkeuring van het elk samenstellend deel van het prospectus door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA") mag niet worden opgevat als een aanprijzing van de aandelen van de Vennootschap die tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten zouden worden toegelaten.

De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn en personen die in het bezit komen van enig document of enige andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van een dergelijk jurisdictie inhouden.

Dit persbericht is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, waarbij deze personen vallen onder de definitie van "beleggingsprofessionals" (investment professionals) uit Artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Financial Promotion Order") of (ii) personen zijn die vallen onder Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of (iii) andere personen zijn aan wie rechtmatig een uitnodiging of aansporing om een beleggingsactiviteit te verrichten (in de zin van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) mag worden gecommuniceerd of mag worden laten gecommuniceerd (al deze personen samen, "relevante personen" genoemd). Dit persbericht is alleen gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen op basis hiervan niet handelen noch hierop vertrouwen.

Bijlage

-- Aandeelhouders steunen massaal de oprichting van twee onafhankelijke
bedrijven - Solvay en Syensqo
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
The Munger Games
0
Wie durft een gokje wagen naar wat de koers voor Solvay en Syensqo zal worden? Heb nergens teruggevonden wat de 'specialisten' verwachten.
Voor Solvay ga ik uit van 40-45€ en voor Syensqo 70-75€. Daarbij krijgt Solvay een wat lagere waardering en Syensqo een flink hogere waardering.
Als het hier ver vanaf wijkt zou ik het overgewaardeerde deel durven verkopen en het andere deel bijkopen.
Miw
1
The Munger Games
1
Dat is de referentieprijs bepaald door Euronext. Het zou me toch verwonderen moest dat ook de openingskoers zijn. Die zal bepaald worden door vraag en aanbod.
Maar dat nieuws had ik niet gezien, bedankt dus voor je antwoord. Als de openingsprijs werkelijk in de buurt ligt van de referentieprijs dan gaat bij mij Syensqo eruit en koop ik meer Solvay.
The Munger Games
0
Volgens de website van Solvay zelf:

Prior to the initial trading of Syensqo’s ordinary shares, and no later than on the last trading day before the Effective Time (expected to be on or around December 8, 2023), Euronext will publish a notice indicating a technical reference price for the Syensqo ordinary shares. The sole purpose of this price is to set the reservation thresholds for the opening of the first trading session and to calculate the performance of the Syensqo ordinary shares on that day. This technical reference price will not have any bearing on the price at which the Syensqo’s ordinary shares may trade.
voda
0
PERSBERICHT: Solvay luidt nieuw tijdperk in na succesvolle spin-off Syensqo

Solvay begint aan een nieuw hoofdstuk en wil een referentie worden in de sector van essentiële chemische producten en stevig inzetten op decarbonisatie en sociale verantwoordelijkheid.

Brussel, 11 december 2023 - 8u30

Solvay heeft met succes de spin-off van haar specialiteitsactiviteiten naar Syensqo afgerond, een cruciaal moment in zijn rijke geschiedenis. Deze stap betekent een belangrijke strategische verschuiving en positioneert Solvay als wereldleider in essentiële chemische producten. Het betekent een nieuwe fase van duurzame groei, met een scherpere focus op de kernactiviteiten en een herbevestiging van zijn engagement voor marktleiderschap, decarbonisatie en sociale verantwoordelijkheid.

Wereldwijde speler en divers klantenbestand

Met meer dan 9.000 werknemers in 40 landen zet Solvay zich in om duurzame producten aan te bieden die voldoen aan de fundamentele behoeften van de samenleving. Deze omvatten het zuiveren van lucht en water, het vrijwaren van voedselvoorraden, het beschermen van gezondheid en welzijn, het creëren van milieuvriendelijke kleding, het verbeteren van de duurzaamheid van autobanden en het zorgen voor geïsoleerde, beschermde en propere huizen.

Gebouwd op sterke fundamenten, heeft Solvay steeds de vooruitgang van de industrie gestimuleerd door procesinnovatie. Met een portefeuille die belangrijke monotechnologieën omvat zoals natriumcarbonaat, bicarbonaat, siliciumdioxide, waterstofperoxide, fluor en zeldzame aardmetalen, fenol en solventen, fungeert Solvay als een vitale en betrouwbare leverancier op wereldwijde markten www.globenewswire.com/Tracker?data=Ko... . De unieke wereldwijde aanwezigheid van het bedrijf en zijn evenwichtige aanwezigheid zorgen ervoor dat het kan inspelen op een divers en op duurzaamheid gericht klantenbestand.

Pierre Gurdjian, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay, toonde zich enthousiast over de voltooiing van de spin-off: "Ik ben verheugd over de succesvolle spin-off, een strategische zet die ons engagement voor waardecreatie op lange termijn onderstreept. Deze beslissing weerspiegelt ons engagement om duurzame waarde te creëren voor onze stakeholders en om het succes van Solvay te verzekeren. Door samen te werken met ervaren en hooggekwalificeerde bestuurders kunnen we nauw samenwerken met het executive leadership team en Solvay positioneren als leider in essentiële chemische producten. De heersende megatrends bieden aantrekkelijke mogelijkheden voor waardecreatie. Door gebruik te maken van ons leiderschap en inzicht, kunnen we Solvay met vertrouwen de toekomst in leiden."

Philippe Kehren, CEO van Solvay, voegde hieraan toe: "Bij Solvay is het onze missie om de kracht van chemie aan te wenden om duurzame producten te creëren voor de meest dringende uitdagingen in de wereld. Ons engagement omvat de introductie van procesinnovaties en duurzame producten, en dit alles met een minimale ecologische voetafdruk. Met de vereenvoudiging die de splitsing met zich meebrengt, is Solvay klaar om zijn staat van dienst te versterken wat betreft het behalen van robuuste marges in het topkwartiel van de industrie, het genereren van cash en het leveren van aantrekkelijke rendementen. Ons doel is blijvende waarde te creëren voor werknemers, de maatschappij, klanten en aandeelhouders door onze geïntegreerde aanpak."

Ambitieuze financiële doelstellingen en duurzaamheidstargets

Op 13 november 2023 onthulde Solvay zijn toekomstvisie tijdens een Capital Market Day, met ambitieuze financiële doelstellingen voor 2028 www.globenewswire.com/Tracker?data=A_... . De doelstellingen draaien rond het bereiken van een mid-single-digit EBITDA-groei, het genereren van veerkrachtige cash, het mogelijk maken van de uitbetaling van stabiele tot groeiende dividenden, en dit alles met behoud van een investment-grade credit rating.

De roadmap www.globenewswire.com/Tracker?data=FC... van Solvay legt de nadruk op duurzaamheid en onderstreept het engagement voor een eerlijke transitie en verantwoordelijkheid voor het milieu, met als doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. In de overgang naar schonere energie elimineert Solvay het gebruik van steenkool tegen 2030 overal waar hernieuwbare alternatieven voorhanden zijn, met als doel het gebruik van steenkoolvrije energie in 5 van zijn 7 natriumcarbonaatfabrieken tegen 2025. Solvay wil niet alleen zijn eigen uitstoot verminderen, maar ook de uitstoot in de hele waardeketen met 20% verminderen tegen 2030.

Solvay zet zich in voor het welzijn van de werknemers en de maatschappij en heeft ambitieuze doelen gesteld, waaronder een target van nul ongevallen, genderevenwicht in managementfuncties en een leefbaar loon voor 100% van het personeel tegen 2026, in lijn met het initiatief Forward Faster van het UN Global Compact.

De voltooiing van de spin-off is effectief sinds 9 december 2023. Solvay en Syensqo worden als afzonderlijke entiteiten op Euronext Brussel en Parijs verhandeld onder hun respectieve tickersymbolen sinds 11 december 2023. "Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om onze collega's van Syensqo een succesvolle toekomst als zelfstandig bedrijf toe te wensen," voegde Pierre Gurdjian eraan toe.

Bijlage

-- NL - Solvay luidt nieuw tijdperk in na succesvolle spin-off Syensqo
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
KBC Securities verlaagt koersdoel Solvay
Gepubliceerd door Trivano.com op 11 december 2023 om 09:27

KBC Securities heeft de aandelen van Solvay maandag opnieuw positief beoordeeld. De analisten van KBC Securities herhaalden het advies kopen voor de aandelen van Solvay.

Het koersdoel werd verlaagd van 155,00 naar 40,00 EUR. Dat betekent dat de analisten verwachten dat de aandelen van Solvay met 64% kunnen dalen vanaf de huidige koers van 112,35 EUR. Daarmee is KBC Securities heel wat negatiever dan de gemiddelde analist, die de koers van Solvay met 10% ziet stijgen tot 123,38 EUR.
The Munger Games
0
Ik heb Syensqo verkocht en alles in het saaie Solvay gestopt. De verhouding lijkt me compleet scheefgetrokken.
voda
0
Analisten KBC Securities positief over Syensqo S.A.
Gepubliceerd door Trivano.com op 11 december 2023 om 09:28

KBC Securities heeft de aandelen van Syensqo S.A. maandag positief beoordeeld. De analisten plakten het advies kopen op de aandelen van Syensqo S.A..

Het koersdoel werd vastgelegd op 115,00 EUR. Dat betekent dat de analisten verwachten dat de aandelen van Syensqo S.A. met 24% kunnen stijgen vanaf de huidige koers van 92,86 EUR.
Miw
0
Heb ook Solvay goedkoop bijgekocht maar wel Syensco gehouden, laat dat maar verder omhoog lopen...
arconati
1
Id. Verhouding lijkt compleet scheef. Solvay in, Syensco uit.
Spijtig dat dit forum helemaal vervuild wordt met ellenlange posts over irrelevante legalistische formaliteiten..
Miw
1
quote:

psps schreef op 11 december 2023 14:18:

Is het verstandig om Solvay te kopen nu?
Als je het onder de €20 koopt heb je ongeveer 8 % netto div rendement...Volgens mij kan je er niet veel fout mee doen...
Hopper58
1
Op de blog van De Tijd. De intrinsieke waarde van Solvay was vóór de splitsing gelegd boven de 29 €. Dus je ziet de analisten zich al aanpassen aan wat de belegger er voor over heeft. Ook niets over de groei in peroxide door het gebruik in semiconductors:

07:42
Berenberg over Solvay: 'Dividend is verzekerd'
Het aandeel Solvay ging na de afsplitsing van 'groeipoot' Syensqo maandag onderuit vergeleken met de referentiekoers, waarschijnlijk omdat veel beleggers weinig interesse tonen voor wat in veel gevallen een relatief kleine positie in de portefeuille geworden is.

Beurshuis Berenberg vindt de geringe interesse onterecht. 'Solvay biedt een dividendrendement van meer dan 10 procent, één van de hoogste in de Stoxx600', merkt analist Sebastian Bray op. 'Het is logisch dat beleggers bij cyclische bedrijven twijfelen over de cashflow, maar voor Solvay zijn lage prijzen voor natriumcarbonaat een beheersbaar risico dankzij de Amerikaanse productiesites met zeer lage kostenbasis'.

Ook waterstofperoxide, de tweede grootste business voor Solvay na natriumcarbonaat, is volgens Bray een activiteit met bewezen staat van dienst in 'robuste' prijszetting en cashflow.

Bray hanteert een koopadvies met koersdoel van 25 euro .
RV0818
0
Beste lezers,
kan er mij iemand zeggen wat de referentiekoersen waren zowel van solvay als syensqo
voda
0
Berenberg verlaagt koersdoel Solvay
Gepubliceerd door Trivano.com op 12 december 2023 om 09:33

De analisten van Berenberg hebben zich dinsdag opnieuw positief uitgelaten over Solvay. Berenberg herhaalde het advies kopen voor de aandelen van Solvay.

Het koersdoel werd verlaagd van 34,97 naar 25,00 EUR. Dat betekent dat de analisten verwachten dat de aandelen van Solvay met 18% kunnen stijgen vanaf de huidige koers van 21,10 EUR. Daarmee is Berenberg heel wat negatiever dan de gemiddelde analist, die de koers van Solvay met 51% ziet stijgen tot 31,95 EUR.
voda
0
Analisten Berenberg positief over Syensqo S.A.
Gepubliceerd door Trivano.com op 12 december 2023 om 09:50

Berenberg heeft de aandelen van Syensqo S.A. dinsdag positief beoordeeld. De analisten plakten het advies kopen op de aandelen van Syensqo S.A..

Het koersdoel werd vastgelegd op 117,00 EUR. Dat betekent dat de analisten verwachten dat de aandelen van Syensqo S.A. met 17% kunnen stijgen vanaf de huidige koers van 100,00 EUR.
A_Zed
0
Miw
2
quote:

A_Zed schreef op 12 december 2023 11:00:

Hallo
Weet jij hoeveel de verwachte dividend voor 2023 bedraagt ?
€2.42
351 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 21 feb 2024 17:35
Koers 24,040
Verschil -0,050 (-0,21%)
Hoog 24,040
Laag 23,500
Volume 431.924
Volume gemiddeld 749.248
Volume gisteren 306.827